Tietosuojaseloste – Creamailer

 1. Rekisterinpitäjä
  Autohuolto Lindqvist Oy
  Vuolteenmäentie 8
  04600 Mäntsälä
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Niko Lindqvist
  Toimitusjohtaja
  niko(at)autohuoltolindqvist.fi
  Puh. 010 3915840
 3. Rekisterin nimi
  Creamailer asiakas- ja viestintärekisteri
 4. Käyttötarkoitus ja käsittelyperuste
  Autohuolto Lindqvist Oy käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös omien palveluiden kehittämiseen.
  Henkilötietoja käytetään mm.:
  Asiakasviestintä ja markkinointi
  Asiakasviestintä (esim. tiedotteet ja uutiskirjeet)
  Kyselyt (esim. asiakaskyselyt ja tutkimukset)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Autohuolto Lindqvist Oy käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
  Rekisterissä olevat tietokentät:
  Yritys, nimi, titteli
  Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa
  Puhelinnumero, sähköpostiosoite
  Asiakkaalta saadut muut tiedot (esim. kyselyt, arvonta- ja kilpailuvastaukset, asiakaspalautteet)
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään tai osin yritystietojen osalta tiedot on hankittu Bisnode -yritysrekisterin kautta.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain Autohuolto Lindqvistin asiakasviestintään, markkinointiin ja asiakaspalautteen kyselyyn.
  Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä Autohuolto Lindqvist Oy koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.
 8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Creamailer palvelun tietoturvaan liittyvät toiminnot noudattavat Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Creamailerin palvelun tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla. Palvelinkeskuksen tilat täyttävät Viestintäviraston korkeimman tärkeysluokan 1 vaatimukset: Viestintävirasto 54 B/2014 M (Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista).
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Creamailerin palvelussa kiinnitetään huomiota tietoturvaan ja tietosuojaan elinkaariajattelumallia hyödyntäen. Palvelu ja sitä myötä henkilötietojen käsittely on otettu huomioon palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Creamailerilla on käytössään turvallisiksi todetut tekniset, fyysiset ja hallinnolliset suojauskeinot. Tällaisia ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat ja turvallisten laitetilojen käyttö. Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtivat siihen erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain nimetyille henkilöille, jotka työssään tarvitsevat kyseisiä tietoja.
  Creamailer toteuttaa tietoturvaa ja tietosuojaa ennalta ehkäisevän riskienhallinnan periaattein, jossa huomioidaan elinkaariajattelu aina palvelun suunnittelusta ylläpitoon. Tietojen väärinkäytöksiin ja muihin riskeihin varaudutaan huomioimalla suojattavan tiedon luonne sekä riskin todennäköisyys.
  Creamailer käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, joilla ei ole pääsyä Creamailerin sisältämiin henkilötietoihin. Kaikkien Creamailerin kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.
 10. Rekisteröidyn oikeudet
  Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa Autohuolto Lindqvistillä hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: niko(at)autohuoltolindqvist.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, johon pyyntöä koskeva asia liittyy.
  Tiedon korjaamis- ja poistamisoikeus
  Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan, poistamaan tai täydentämään Autohuolto Lindqvistillä hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: niko(at)autohuoltolindqvist.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, johon pyyntöä koskeva asia liittyy. Autohuolto Lindqvist voi myös korjata, poistaa tai täydentää tietoja itse.
  Rekisteröity voi myös kieltää Autohuolto Lindqvistiä käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: niko(at)autohuoltolindqvist.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, johon pyyntöä koskeva asia liittyy.
  Perumis- ja siirto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus perua henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus. Hänellä on myös oikeus saada siirrettyä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Autohuolto Lindqvist ei vastaa tietojen luovutusmuodon yhteensopivuudesta toisen rekisterinpitäjän järjestelmän kanssa.
  Rajoittamis-, vastustus- ja valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot ovat virheellisiä, jos tietoja ei enää tarvita tai käsittely tapahtuu vastoin lakia.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittelylle ei ole merkittävää syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet. Merkittävä syy voi olla esim. oikeudellinen vaade.
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että Autohuolto Lindqvist ei ole käsitellyt henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 11. Evästeiden käyttö
  Eväste on nimettömän tunnistetiedon sisältämä tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Tunnistetietoa käytetään palveluissa selainten yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan. Creamailer -palvelu kerää käyttäjän päätelaitetta käsitteleviä tietoja evästeiden avulla. Näin saadaan tietoa siitä, milloin ja miten verkkopalveluja käytetään. Huomioitavaa on, että evästeiden käyttö ei tallenna tietoja, joiden perusteella käyttäjät voidaan tunnistaa tai yksilöidä.
  Evästeet eivät vaikuta tietoturvaan, eivätkä levitä haittaohjelmia tai viruksia.
 12. Tietosuojaseloste
  Autohuolto Lindqvistillä on oikeus päivittää tietosuojaselostetta.
  Voimassa oleva viimeisin tietosuojaseloste julkaistaan osoitteessa autohuoltolindqvist.fi/tietosuojaseloste.
 13. Uutiskirjeet, kyselyt ja tapahtumailmoittautuminen
  Autohuolto Lindqvist julkaisee uutiskirjettä, joka lähetetään asiakkaille ja sen tilanneille. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Uutiskirjeissä kerätään tietoa niiden avauksista ja klikkauksista, joita käytetään mm. viestinnän onnistumisen seurantaan.
  Tietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi, eli vastaanottaja peruu uutiskirjeen tilauksen tai palvelu lakkaa olemasta.
  Uutiskirjeen tilaajalla on mahdollisuus perua uutiskirjeen tilaus jokaisesta uutiskirjeestä löytyvästä Poistu postituslistalta -linkistä. Uutiskirjeen peruneen henkilön yksilöivät tiedot poistuvat järjestelmästä perumisen yhteydessä välittömästi.
  Kyselyvastaukset sekä tapahtumailmoittautumiset tallentuvat rekisteriin. Kyselyvastauksia ja tapahtumailmoittautumisia säilytetään niiden käsittelyyn tarvittava aika, jonka jälkeen tiedot poistetaan.